schalkwijknu

Stichting Beter en met Meer 

Vanuit het door een aantal partijen en de gemeente Haarlem opgezette project ‘Het Grote Geld in de Wijk’ is in de afgelopen periode door een groeiend aantal vertegenwoordigers vanuit diverse betrokken partijen uitvoerig met elkaar besproken hoe de economische ontwikkeling in de Haarlemse wijk Schalkwijk op een structurele manier te stimuleren. De ondernemers, bewoners, gemeente en welzijnsorganisaties en wijkraden, buurtbedrijven en opleidingscentra hebben actief gekeken naar de huidige demografische ontwikkelingen en de diverse projecten, initiatieven en geldstromen. In deze ‘opwerkingsfase’ is een aantal knelpunten geconstateerd. Een aantal partijen met maatschappelijke betrokkenheid, hierna ‘de initiatiefnemers’ genoemd, heeft daarom een aantal aanvullende stappen ondernomen, gericht op het versterken van de economische positie en welzijn, het stimuleren van lokale initiatieven en het verbeteren van de marktwerking die voor de sociale en economische doelstellingen op wijk- en stadsniveau profijtelijk is.

Een voorhoedegroep van bedrijven is inmiddels gestart met het investeren in een structuur voor optimalisatie van de lokale economie in Schalkwijk. Deze partijen gaan zich vanuit verschillende invalshoeken en motivaties inzetten om de consistente economische ontwikkeling te vergroten en hebben hierover afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van een zogenaamde uitvoerende stichting met een algemeen nut beogende doelstelling: ‘Stichting Beter en met Meer’ (BEMM). BEMM heeft als doelstelling om als uitvoerend fonds met een ‘Algemeen beogend nut’ een proces te beleggen waarmee de doelstellingen kunnen worden behaald middels een projectmatige en beperkt kosten intensieve structuur voor het begeleiden van verschillende lokale initiatieven.

BEMM richt zich op het welzijn van burgers en ondernemers in de regio. Welzijn komt tot stand in een tijd waarin ontwikkelingen zich in het sociaal domein in hoog tempo voltrekken. Verantwoordelijkheden op het gebied van de AWBZ, Jeugdzorg en Participatie (werk) worden door de centrale Overheid gedecentraliseerd naar gemeenten met als opdracht ‘meer met minder’ middelen te doen. Allerlei structuren en voorzieningen zijn opgebouwd om zoveel mogelijk gelijkheid in de samenleving vanuit de overheid te organiseren. Vanwege de economische en financiële situatie, maar vooral vanwege minder positieve effecten in de sociale verzorgingsstaat is een verschuiving zichtbaar. Er is sprake van hoge kosten, veel bureaucratie, regeldichtheid, ondoorzichtigheid en een verouderde gedachte dat de samenleving maakbaar is.