Partners

Geen succesvol initiatief zonder goede partners.
Partners maken de stichting.  De Stichting is zo ingericht dat het optimaal gebruikmaakt van de kennis en daadkracht van partners, specialisten en bestuurders. Daarbij is gekozen voor korte lijnen tussen bestuur en partners. Beter En Met Meer is mede tot stand gekomen in samenwerking met een aantal partijen met gelijkwaardige visie en normen en waarden. Deze partijen zien ieder vanuit hun eigen invalshoek een verandering in de economische structuur ontstaan en dragen daarom effectief bij aan het succes van de stichting. Zo wordt tijd en geld goed besteed, met blijvende aandacht voor rendement.

alliander-gw-sponsor-logo

Alliander 
Alliander is een energienetwerkbedrijf en zorgt voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Dit is onze hoofdactiviteit. Daarnaast hebben wij als missie om de energietransitie te versnellen. Dit doen we door impulsen te geven aan de markt op het gebied van verduurzaming en door heel goed te luisteren naar onze klanten en hun vragen. Want als iedereen zelf energie gaat opwekken moeten wij zorgen dat het net dit aan kan en iedereen duurzame energie kan gebruiken, produceren en delen. Alliander is de naam van de holding waaronder Liander, Liandon en verschillende Eba’s vallen. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Alliander is stakeholder en partner van BEMM in de uitvoering en ondersteunende diensten.

logo-bbho-transparant

Buurtbedrijf Haarlem Oost 
De Sociale Buurt Onderneming Haarlem is een organisatie die de sociale activering en leefbaarheid in de wijk stimuleert. Onze business is het begeleiden van mensen die de verbinding met de samenleving, met name als het gaat om werk, zijn kwijt geraakt en hierdoor tussen wal en schip vallen. Wij zien arbeid als een middel om mensen sociaal te activeren en verder te bewegen richting het verkrijgen van zo regulier mogelijk werk. Door te werken krijgen mensen arbeidsritme en ontwikkelen ze zelfrespect en eigen verantwoordelijkheid. Ook het volgen van passende opleidingen is een belangrijke pijler in het activeringsproces.

Samen met deze mensen vormen we in de wijk een dienstverlenende onderneming voor bedrijven, instellingen en particulieren. Het buurtbedrijf werkt nauw samen met Pasmatch, het reïntegratiebedrijf gekoppeld aan Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Haarlem en het UWV. Wij baseren onze visie en aanpak op de waarden: kwaliteit, continuïteit en integriteit. Buurtbedrijf Haarlem Oost is stakeholder en partner van BEMM in de uitvoering en ondersteunende diensten.

logoevate0-01_trans2
EVATE
Evate is een maatschap van zelfstandige professionals met een grote diversiteit aan specialisaties en met veel ervaring.  De partners van Evate ondersteunen organisaties, het bedrijfsleven en overheden in het opzetten en effectief uitrollen van een ondernemingsstrategie. Wij helpen ondernemers bij het verwezenlijken of succesvol maken van hun concept, product of dienst. Heb je de behoefte aan kennis, zoek je een relevant netwerk of (co-)financiering om je ideeën te verwezenlijken en je bedrijf te starten of te laten groeien? Zoek je hulp bij het innoveren van je onderneming of ben je actief aan het nadenken hoe je de toekomst van je onderneming veiligstelt? Evate helpt je met het opzetten en realiseren van je plannen door actieve hulp op al deze noodzakelijke vlakken

mm-logo-transparant

Meurkens & Meurkens
Meurkens & Meurkens is een huisvester voor (startende) ondernemers met name in de creatieve industrie en voor cultuurdragers. De gebouwen die M&M verhuurt en beheert hebben allemaal het karakter van een broedplaats waar bedrijven zich ontwikkelen en waar zoveel mogelijk verbinding gemaakt wordt, intern en extern. Het coachen en begeleiden van die verbindingen ziet M&M als kerntaak. In Schalkwijk is het door M&M beheerde Belcanto een van de meest aansprekende voorbeelden van een goed draaiend verzamelgebouw waar ruim 200 creatieve geesten en bedrijven onderdak gevonden hebben en op uiteenlopende gebieden hun expertise delen. M&M is partner van BEMM vanwege de potentie van de ondernemingskracht in Schalkwijk.

logo-nova-transparant

Nova College Haarlem
Het Nova College is het opleidingsinstituut voor alle MBO opleidingen in de regio en voelt zich sterk verbonden met initiatieven met een maatschappelijke doelstelling die tevens een leerwerkplek voor studenten kunnen bieden. Het Nova College laat haar opleidingen aansluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. Het leren kan dan ook voor een deel plaatsvinden in de praktijk. In eerste instantie zal vanuit de unit Gezondheidszorg en Welzijn aangesloten worden bij BEMM dit zal naar verwachting later uitgebreid worden met de unit Economie en mogelijk ook Techniek en CIOS. Het Nova College is partner van BEMM in de uitvoering en ondersteunende diensten.

siebert-becker-logo-trnsparant
Siebert & Becker
Siebert & Becker Advocaten en Belastingkundigen zijn gespecialiseerd op het gebied van het financieel-juridisch/fiscale ondernemingsrecht. Dat wij ook financieel en fiscaal sterk onderlegd zijn, onderscheidt ons kantoor van de traditionele advocatuur. Naast het behalen van juridisch succes zijn wij in staat om uw zaak ook financieel te bezien en vanuit dat gezichtspunt voor u de meest gunstige oplossing te bereiken. Kom langs voor een eerste kennismaking – het eerste half uur is bij ons altijd gratis.

logo-tg-transparant

Twynstra Gudde 
Twynstra Gudde biedt de kennis van publiek private samenwerking, brengt visie op regionale economische arbeidsmarktvraagstukken en de daarbij behorende subsidies. Twynstra Gudde is ervaren in het maken van (opleidings-)programma’s en heeft kennis van opleidingen met skills in deze markten. Twynstra Gudde heeft vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid een risico-investering gedaan in de opzet en begeleiding van dit initiatief. Twynstra is stakeholder en partner van BEMM in de uitvoering en ondersteunende diensten.

Wijkraden Schalkwijk 
De wijkraad is een adviesorgaan vanuit de wijk voor het college van B&W. De wijkraad bestaat uit een (onafhankelijke) groep bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in de wijk. De samenstelling van de wijkraad doet zoveel mogelijk recht aan de bevolkingssamenstelling in de wijk en aan de geografische spreiding van de buurten. Als wijkraad adviseren we burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over zaken die Schalkwijk aangaan. Dat varieert van het wijkprogramma, projecten, beleid, beheer tot bepaalde knelpunten in de wijk. Als wijkraad bepalen we daarbij zelf onze agenda: waarmee we ons wel willen bemoeien en waarmee niet. Als wijkraad onderhouden we contacten met bewonersplatforms in de binnenstad, buurtgroepen en overleggroepen.

Gemeente Haarlem 
De Gemeente Haarlem onderkent dat het economisch welzijn van Schalkwijk een belangrijk thema is in de politieke agenda .

De gemeente verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van inwoners in Haarlem. Van jong tot oud, van arm tot rijk, van gezond tot hulpbehoevend. De gemeente heeft veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden, waar zij zich al een aantal jaren op hebben voorbereid.

In verschillende beleidskaders is verwoord wat de gemeente wi bereiken: een samenleving waarin de burger en zijn of haar eigen kracht centraal staan. Er zijn  ambities geformuleerd en daarmee is een stip aan de horizon gezet en een start gemaakt met de verdere transformatie van het sociaal domein.

De transitie van het sociaal domein is de grootste verandering in de zorg van de laatste decennia. Daarbij was de decentralisatie van taken naar gemeenten niet meer dan een eerste stap. Want uiteindelijk gaat het om de transformatie. Het heeft geen zin om het oude systeem te vervangen door een nieuw systeem, zonder dat er echt iets verandert in de organisatie van zorg en ondersteuning. Daarom is het proces van transformatie één van de lastigste beleidsopgaven waarvoor gemeenten zich sinds tijden gesteld ziet. Het gaat om het overstijgen van jarenlang ingesleten patronen (niet alleen bij de overheid), van hardnekkige werkwijzen en van institutionele belangen.

Vragen voor veel gemeentes zijn:
• Waar heeft de gemeente een toegevoegde waarde bij de ondersteuning van starters, ZP-ers en kansarmen?
• Hoe kan de gemeente deze groep beter faciliteren?
• Waar heeft de gemeente een toegevoegde waarde bij de ondersteuning van starters én ondernemers?
• Hoe kan de gemeente deze groep beter faciliteren?

 

logo-elos-transparant

Elos Foundation 
Stichting Elos Nederland is in 2011 opgericht en heeft als doel veranderingen in mensen, wijken en organisaties in gang te zetten d.m.v. Oasis games en Oasis trainingen. Elos Nederland opgericht in samenwerking met Instituto Elos Brazil. Sinds de oprichting in 2011 zijn Oasis games uitgevoerd in meer dan 20 verschillende contexten.  Elos’ missie is “om innovatieve oplossingen te bieden voor de bouw van de beste van alle werelden in een collectieve, aangename manier, met behulp van methoden op basis van de Elos Filosofie en de ondersteuning van de realisatie van maatschappelijk impactvolle projecten lokaal en wereldwijd. De Elos Foundation richt zich op het mogelijk maken wijken, professionals, gemeenschappen en organisaties te trainen d.m.v. het gezamenlijk realiseren van projecten ter plaatse en interlokaal.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]