Overheid

ctrl-1450x-581-overheid

 

De rol van de Overheid

De rol tussen overheid en burger verandert. Er wordt meer een beroep gedaan op de regie en verantwoordelijkheid van de burger en de overheid laat meer los. Dit betekent niet dat een verandering is ingezet waarbij de overheid steeds meer een regierol neemt en het mogelijk maakt dat organisaties anders gaan werken en meebewegen met de ontwikkelingen en initiatieven die er lokaal zijn.

De Overheid wil vanuit haar veranderende rol inspelen op zeer actieve en betrokken bewoners en ondernemers die steeds vaker zelf het heft in handen nemen. Daarnaast neemt het volume overheid gerelateerde bijdragen gestaag af, alhoewel er naar schatting nog ruim € 120 miljoen per jaar aan financiële bijdragen vanuit de gemeente aan Schalkwijk wordt gegund. De stad beschikt over een stevig fundament voor wat in het coalitieakkoord nog wordt aangeduid als ‘burgerparticipatie’. Uit dit coalitieprogramma, ‘Samen Doen’, spreekt de ambitie om te komen tot een nieuwe verhouding in de samenwerking tussen bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Initiatieven als het voorstel ‘Verbindingen met de Stad’, dat door D66, GroenLinks en PvdA is ingediend, bieden daarvoor belangrijke aanknopingspunten. Ook binnen de gemeentelijke organisatie en het college is de afgelopen jaren veel werk verzet in het kader van deze nieuwe verhouding. Het gaat daarbij om de vraag hoe het college invulling geeft aan zijn eigen rol, hoe de gemeente participeert en, niet op de laatste plaats, of de organisatie voldoende weet wat nodig is en of zij klaar is voor een nieuwe manier van werken: écht Samen Doen.