Zorg

20140203-Zorg-en-ouderen-300x199

De werkzame bevolkingsgroep reduceert; we vergrijzen. De huidige zorgverlening is inefficiënt en financieel niet controleerbaar door Rijksoverheid.

WMO
De overheid wil nu meer lokaal en vooral integraal de zorg efficiënt uitvoeren. De overheid meent namelijk dat dit substantiële reductie van kosten met zich mee zal brengen en bovendien dat dit tot betere zorg in eigen huis kan leiden. Dit kan d.m.v. ‘regisseurs’ en sociale wijkteams die in opdracht van de gemeente zorg bepalen & coördineren per patiënt/groep (wet maatschappelijke ondersteuning).
Uitgangspunten van de overheid zijn:
• eigen kracht van burgers
• de menselijke maat toepassen
• ruimte geven aan de professional

Toekomstige financieringsstromen
Staatssecretaris van Rijn wil persoonlijke zorg beleggen bij de verzekeraars.

1. Verzekeraars verdienen nu aan de gezondheidszorg. In de nieuwe situatie met persoonlijke verzorging in het pakket (in de basis of in de aanvullende verzekering?) moeten ze opnieuw aan zorg gaan verdienen. Uitknijpen contracten (vergoeding dienst of aard/inhoud/kwaliteit dienst?). Extreme stijging basisgezondheidszorgverzekering anno 2015?

2. ZZP-ers zijn de bom onder de Staat. Deze kannibaliseren het systeem doordat geen afdracht soc. volkspremies wordt gedaan. Het landelijke restje AWBZ wordt nog gefinancierd door Rijksoverheid. Gemeenten krijgen nu overgeheveld budget -25%. Jorritsma (voorzitter VNG) doet al oproep dat gemeenten meer en hogere lokale belastingen moeten kunnen gaan heffen om toekomstige vraag naar Zorg & WMO in te kunnen vullen. Gemeenten willen regie inclusief grip op de financiering.

CAO: Er zijn 2 verschillende cao’s voor de Verzorging & Verpleging. Vanuit ACTIZ (de brancheorganisatie) en vanuit Vakbond.

Verzorgers:
∼ willen integraal werken
∼ willen kwaliteit leveren
∼ zijn betrokken en gemotiveerd
∼ willen zeer beperkt administratief belast worden
∼ risico ontstaat dat huidige vraag van de patiëntengroepen (onder begeleiding van de regisseur) verandert. MAWL: er is risico dat deze vindt dat deel van het werk door buurt/familie moet worden gedaan (participatiemaatschappij).
Van integrale zorg is in NL beperkt sprake (ontstaan door de verschillende partijen, potjes, taakverdeling etc. )

Politieke situatie:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, onder voorzitterschap van Annemarie Jorritsma, heeft op 17 januari 2014 geconcludeerd dat de huidige wetsvoorstellen ontoereikend zijn, want:

1. Er is nog onvoldoende waarborg voor samenwerking met zorgverzekeraars. Voor verzekeraars blijft de samenwerking met gemeenten te vrijblijvend met afschuifrisico’s als gevolg waardoor burgers van het kastje naar de muur worden gestuurd;

2. De huidige budgettaire kaders, met overgangsrechten voor de burger maar zonder overgangsmaatregelen voor de gemeenten, plaatsen gemeenten voor niet te dragen financiële risico’s;

3. Het ontbreken van regie van het kabinet op de drie decentralisatie
Dit zijn tevens bezwaren die in het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel van de nieuwe Wmo aan de orde komen.

Ideale situatie:
– Zorgverleners en verzekeraars brengen hun verzorgers onder in HH coöperatief. Deze zijn dan flexibeler en gemotiveerder. Zorginstellngen zijn van 0-uren probleem af en de gemeente heeft de zekerheid dat de nieuwe verantwoordelijkheid voor zorgverlening daadwerkelijk hoog effectief kan worden uitgevoerd.