De verandering

Steeds meer mensen dromen er over zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun passie. Die dromen gaan over duurzame oplossingen van grondstoffen, over de kwaliteit van ons voedsel en de wederkerigheid in de zorg of de verzekering en energie. Maar ook op een gemeenschap/community vormen, het delen van diensten, middelen, activiteiten en maaltijden, liefst met gesloten beurs. Deze droom vormt de katalysator van groeiende samenwerking, nieuw vertrouwen en concrete resultaten. We noemen dit type nieuwe netwerken ‘regionale duurzaamheidsnetwerken’. Ze zijn succesvol omdat ze verankerd zijn in de identiteit van de regio waarin mensen hun kennis, hun vaardigheden en netwerken bundelen en vensters naar de circulaire economie en nieuwe waardestromen openen. Binnen BEMM wordt gewerkt aan regionale duurzaamheidsnetwerken. Nieuwe lokale waardengemeenschappen die democratie en verantwoordelijk burgerschap combineren met ondernemerschap. Hierdoor kan ook de lokale overheid het lokale netwerk en dus het speelveld op een laagdrempelige manier betreden en helpen beleidsdoelen te realiseren.

Schalkwijk kan alleen floreren als haar ondernemers hun kansen werkelijk kunnen verzilveren. Goede kansen liggen vaak op vlakken waar economische en maatschappelijke uitdagingen spelen. Denk hierbij aan thema’s zoals ongebruikt vastgoed in de wijk, de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de samenwerking tussen grote en kleine bedrijven in de regio en de toenemende zorgvraag vanuit de ouder wordende bevolking. Ook in Schalkwijk zijn talloze ondernemers met vernieuwende ideeën voor maatschappelijke en economische uitdagingen binnen de regio. Voor wat betreft de economische waarde gaat het om activiteiten die de koopkracht van alle stakeholders in de wijk vergroten. Dat kan gaan over beperken van de kosten en uitgaven door collectieve inkoop, het verbeteren van de capaciteiten van de instellingen om lokale partners in te schakelen bij hun werken, het organiseren van informele waarde-uitruil en het vergroten van de koopkrachtbinding.

De nieuwe rol van de inwoner is om zoveel mogelijk zelf te organiseren, met hulp van de omgeving, om te kunnen participeren. Bewoners melden zich met initiatieven en maatschappelijk betrokken groepen en ondernemers zijn bereid hun deskundigheid, creativiteit en energie voor de stad en de wijk in te zetten. Om de noodzakelijke verandering in het sociale domein te kunnen realiseren is echter intensieve voorbereiding van visie, beleid naar uitvoering en beheer nodig.

BEMM helpt en verleent begeleiding aan initiatieven van bewoners en ondernemers die bijdragen aan de versterking van de circulaire economie, het welzijn en de duurzaamheid van Schalkwijk.

Inkomenszekerheid is een belangrijk onderdeel bij het bevorderen van het welzijn. Het welbevinden van mensen hangt voor een groot deel af van de financiële uitgangspositie of perspectieven die zij voor zichzelf kunnen organiseren. Het ontbreken van werk, inkomen en/of het perspectief hierop veroorzaakt veel stress en zorgen. BEMM vindt het belangrijk dat er ook voor mensen die in een financieel kwetsbare positie zitten, er mogelijkheden zijn om deel te nemen aan de economie. We stimuleren dat mensen met een laag inkomen en ook vooral jongeren kunnen blijven meedoen.